El consum dels edificis i els equipaments municipals representa al voltant del 50% de la despesa energètica municipal total. Així, doncs, es considera de vital importància actuar en aquests equipaments per tal d'aconseguir un estalvi d'energia i d'emissions. Al mateix temps, les actuacions en edificis municipals són una eina clau per promoure les mesures d'estalvi i d'eficiència energètics, pel seu caràcter exemplificador davant la ciutadania. 

Les mesures d’actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d'energies renovables als edificis i les instal·lacions municipals, per posicionar l’Ajuntament de Barcelona com una administració altament sostenible en la gestió dels seus propis equipaments.​ 

Protocol d’energia 

És molt important que l’Ajuntament de Barcelona sigui un model exemplificador i que els edificis de titularitat municipal siguin eficients en termes energètics. En aquest sentit, els edificis de nova edificació, més enllà de la normativa vigent, cal que donin resposta, també, a l’estratègia municipal. 

A fi que els equipaments municipals de nova construcció esdevinguin altament eficients, edificis de consum quasi nul (nZEB) s’ha considerat oportú disposar d’aquest protocol que, més enllà de recollir els criteris d’interpretació d’un edifici nZEB, sigui una eina transparent i eficaç que pot ajudar els projectistes a justificar els requeriments definits per als projectes d’edificacions i construccions municipals en matèria energètica.  

El protocol d’energia indica, entre altres qüestions:  

  • Exigència de la qualificació A en l’indicador de consum d’energia primària no renovable (EPnR). 
  • Exigència de la qualificació B per als indicadors de demanda de calefacció i de demanda de refrigeració. 
  • Màxima producció renovable fotovoltaica més enllà del que exigeix la mateixa normativa (últimes versions del CTE, ordenança municipal i decret d’ecoeficiència). 

Monitoratge energètic dels edificis municipals 

El monitoratge energètic és una eina que permet, entre altres funcions, visualitzar patrons de comportament de consum energètic i, per tant, detectar possibles anomalies que moltes vegades, només amb el canvis d’hàbits en l’ús dels equipaments, representen un estalvi energètic molt rellevant. El monitoratge esdevé una eina fonamental de seguiment tenint en compte l’elevat nombre d’edificis i equipaments de què disposa l’Ajuntament. Mitjançant aquestes dades es pot fer un control molt més eficient i acurat del comportament energètic dels edificis municipals.   

Amb la recent incorporació dels subministraments proveïts per l’operador municipal Barcelona Energia, l’Ajuntament de Barcelona té actualment en la plataforma de visualització més de 1.150 edificis monitorats, dels quals, entre altres mesures, es fa seguiment mitjançant el monitoratge de l’ús de l’energia, de les condicions de confort i del funcionament dels sistemes de generació d’energia d’origen renovable que molts d’aquests edificis incorporen.  

El monitoratge energètic és una eina clau que cal instal·lar en qualsevol nova edificació o instal·lació de generació; l’obligatorietat d’incorporar-lo es recull en el protocol d’energia per a grans rehabilitacions i noves edificacions municipals. 

Eficiència energètica a les escoles

Les escoles son agents de canvi a la ciutat i per això impulsem projectes per incorporar l’energia a les escoles des d’una perspectiva educativa i pràctica. 

Pla director d’il·luminació 

L'enllumenat públic de Barcelona només representa aproximadament el 20% del consum total d'energia dels serveis municipals. Inclou més de 146.000 punts de llum que presenten una elevada disparitat de criteris i models, resultat d'anys de diferents renovacions urbanístiques i manteniments aïllats. 

La gestió actual busca generar una imatge nocturna de la ciutat que homogeneïtzi els criteris estètics i funcionals, incorporant la tecnologia LED als punts de llum i reduir el consum d’energia. 

Si voleu saber més sobre l'enllumenat eficient de Barcelona: Pla director d’il·luminació  

Xarxes de calor i fred

La ciutat de Barcelona disposa de dues xarxes urbanes de climatització centralitzades: la xarxa de Llevant, que cobreix l'àrea del Fòrum-22@, i la de ponent, que cobreix la Zona Franca i el barri de la Marina del Prat Vermell. Les xarxes subministren als edificis aigua calenta i aigua freda per a calefacció i climatització i aigua calenta sanitària. 

La centralització en la producció permet una millor eficiència energètica respecte a les solucions individuals amb calderes o equips d’aire condicionat. Els edificis que cal subministrar es connecten amb la central mitjançant una xarxa de canonades que vehiculen aigua calenta o aigua freda que s’ha produït a la central. La generació es fa aprofitant els recursos energètics residuals, com per exemple els de la planta de revaloració energètica del Besòs, o aprofitant el fred residual que es genera en el procés de regasificació del gas natural liquat al port de Barcelona. 

Actualment, les dues xarxes de calor i fred tenen una extensió superior als 24 quilòmetres. Entre totes dues subministren una energia tèrmica total de 105 GWh/any i l’objectiu és anar-les ampliant. 

Les xarxes són gestionades per empreses mixtes en les quals participa l’Ajuntament de Barcelona. Si voleu saber-ne més: