Les ciutats són responsables del 70% de les emissions de CO2 que es generen al món i són especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic per l'elevada densitat de població i de serveis que concentren. Així, les ciutats són una part del problema, però també un agent imprescindible de la solució. 

El model energètic actual es basa en el consum d’energia d’origen fòssil, que s’ha d’importar, i és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. En canvi, l’energia generada a partir de recursos locals (renovables i residuals) representa només el 2% del total que es consumeix a la ciutat. 

Barcelona és una ciutat amb una llarga tradició en la lluita contra el canvi climàtic, i, des del 2002, ha anat desenvolupat diverses actuacions de planificació amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, augmentar la generació d’energia renovable i local, millorar l’eficiència energètica i adaptar-se als impactes esperats. 

Declaració d’Emergència Climàtica i Pla Clima

Les evidències científiques de la crisi climàtica global són irrefutables i ja n’estem patint els efectes; ens trobem, doncs, davant d’una emergència climàtica. Per fer front a aquesta situació, cal reforçar i accelerar les accions previstes en el Pla Clima i és en aquest marc que Barcelona ha declarat l’emergència climàtica.

 

Emergència climàtica 

El 15 de gener de 2020 la ciutat de Barcelona declara l’emergència climàtica i accelera un paquet de canvis que comprometen tots els agents de la ciutat.  

Pla Clima 

El 26 d’octubre de 2018 es va aprovar el Pla Clima 2018-2039 de Barcelona. Un pla estratègic amb un horitzó temporal al 2030, que inclou objectius i mesures estratègiques a curt termini (2018-2020) i a mitjà i llarg termini (2021-2030). Consta de quatre eixos estratègics: mitigació, adaptació/resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana. 

Transició cap a la sobirania energètica  

La ciutat treballa per construir el seu propi model energètic basat en el subministrament d’energia 100% renovable, amb zero emissions i accessible a tothom de manera democràtica.

Aquest canvi no és immediat, ja que significa implicar la ciutadania i capacitar-la per prendre decisions sobre l'energia; repensar les solucions de finançament; dissenyar nous models de governança adequats, i entendre la planificació urbana com una eina per avançar cap a un futur sostenible i baix en carboni.

És una aposta per la sobirania energètica, per reduir el consum d’energia mitjançant l’eficiència, per l’ús responsable de l’energia, per l’autoconsum i una màxima generació energètica local utilitzant els recursos propis, ja siguin renovables (com el sol) o residuals, i per assegurar un subministrament bàsicper a tota la ciutadania. Així mateix, s’han de resoldre els problemes que planteja l’actual normativa energètica i s’ha de dur a terme amb la col·laboració ciutadana.

Drets energètics de la ciutadania  

La llum, l’aigua i el gas són un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. Així ho recull la Llei 24/2015 que prohibeix a les companyies tallar el subministrament a les llars vulnerables i les obliga a mantenir el servei mentre duri la situació de dificultat econòmica. 

Els punts d’assessorament energètic són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics. 

L’Ajuntament disposa de punts d’atenció a la ciutadania on informar-se’n. 

Estratègia d’impuls de la generació d’energia solar

L'Ajuntament impulsa l’aprofitament de les cobertes, els terrats i l'espai públic de la ciutat com a espais de generació d’energia, a través de l’estratègia d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona.

Altres plans

  • Pla d’energia i canvi climàtic i qualitat de l’aire 2011-2020 

L’Agència d’Energia de Barcelona va desenvolupar el Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire per al període 2011-2020 (PECQ). Aquest pla proposa actuacions transversals i ambicioses per donar resposta al compromís signat per Barcelona en el marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de la Unió Europea que té com a objectiu reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades a l'activitat municipal l'any 2020. 

  • Pla de millora energètica de Barcelona 2002-2010