Barcelona va ser una ciutat pionera en la implantació de mesures per impulsar la instal·lació de sistemes d’energia solar; així a l’any 1999 es va aprovar l’Ordenança solar tèrmica de Barcelona, que va ser de compliment obligatori a partir de l'agost del 2000.

El balanç de tots aquests anys ha permès que a la ciutat s’hagin tramitat més de 100.000 m2 de superfície de captació solar que pot generar una energia anual de 71.000 MWh. Gairebé el 60 % d'aquesta superfície es troba en edificis d’habitatges.

Actualment, el títol 8 sobre energia solar de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona (BOPB del 2 de maig de 2011), (BOPB del 2 de maig de 2011), regula l'obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d'aigua calenta sanitària i per a la producció d'electricitat, en edificis de nova planta o en construccions, rehabilitacions o canvis d'ús integral.

Els professionals del sector que vulguin tramitar un projecte d’instal·lació hauran de justificar el compliment del títol 8 de l’Ordenança de medi ambient de Barcelona. En concret, han de presentar documentació en dos moments en el transcurs de la tramitació de les obres:

  • Amb la sol·licitud del permís d’obres majors, en què s’ha de presentar un projecte d’energia solar tèrmica o fotovoltaica o memòria d’exempció.
  • Amb la comunicació del final d’obres, en què s’han de presentar les certificacions de final d’obra de la instal·lació solar tèrmica o instal·lació alternativa i de la instal·lació fotovoltaica.

La documentació per a la sol·licitud del permís d’obres es presenta com un annex del projecte d’obres, anomenat “Separata d’energia solar”, amb el contingut que s’indica a la guia d’obres, resultat de la consulta prèvia.

Els tràmits iniciats amb l’Agència d’Energia de Barcelona anteriors a novembre del 2019, es podran continuar fent a través de l’aplicació web GIOS (Gestor Integral de l’Ordenança Solar) fins a l’abril del 2020 en els casos següents:

  • Sol·licituds de certificat d’inici de tramitació per a l’obtenció de l’IIT, quan la consulta prèvia sigui anterior a novembre del 2019.
  • Sol·licituds d’informe d’un projecte prèviament registrat, amb número d’expedient d’obres.
  • Resposta a esmenes a un informe solar de llicència d’obres.
  • Modificacions substancials d’un projecte solar (tèrmic o fotovoltaic) ja entregat.
  • Presentació de documentació de final d’obra per a la validació per part d’una entitat d’inspecció i control o entitat col·laboradora de l’Administració (EIC).
  • Sol·licitud de l’informe solar de primera ocupació.

Les instal·lacions solars de caràcter voluntari es tramitaran com un comunicat d’obres.