18 Febrer, 2021 - 12:57

L’alumnat dels instituts Barri Besòs, Doctor Puigvert i Rambla Prim, ha estat el protagonista del projecte E3 que li ha permès formar-se en matèria d’eficiència energètica per convertir-se en agent energètic del seu barri.

Amb el projecte E3 els instituts han treballat durant 3 anys la descoberta i la millora energètica dels centres, amb una mirada social, econòmica i mediambiental. Gràcies a aquesta feina, alumnat i professorat han pogut entendre com funcionen les seves instal·lacions i aconseguir el màxim confort i estalvi. Alhora, els alumnes han traslladat els coneixements assolits a les seves famílies i entorn, a través del mètode d’aprenentatge i servei a la comunitat.

Hi ha participat alumnat de 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r de batxillerat a través d’assignatures com tecnologia i química o Treball Globalitzat, així com alumnat de cicles formatius d’Educació i Control Ambiental, Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Programes de Formació i Inserció, i Gestió Administrativa. El projecte ha estat liderat per  Escoles+Sostenibles, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Agència d’Energia de Barcelona amb el suport tècnic de les empreses AIGUASOL, el Risell i Tarpuna.

Millores importants a cada centre

Entre altres actuacions, l’alumnat ha instal·lat aparells de monitoratge energètic per fer un seguiment dels consums del centre que després s’han analitzat en sessions formatives. Això els ha permès detectar millores energètiques a efectuar.

A l’Institut Barri Besòs, per exemple, s’han introduït vàlvules termostàtiques als radiadors de la calefacció per a una millor gestió, i un sistema de control des d’un servidor que els permet engegar i aturar les calderes de forma remota, monitoritzar en tot moment el funcionament del sistema i envia una alarma si no és correcte. També han fet una regulació de la temperatura interior mitjançant sondes per cada un dels circuits de calefacció que atura el sistema  quan arriba a la temperatura desitjada, fet que permet reduir el consum energètic i les emissions de CO2.

A l’ Institut Doctor Puigverd i l’Institut Rambla Prim també s’han instal·lat les mateixes vàlvules als radiadors i el sistema de control remot que a l’Institut Barri Besòs. I, a més, s’han substituït les lluminàries per tecnologia LED, molt més eficient, i s’ha instal·lat el control d’enllumenat de passadissos, lavabos i/o altres dependències amb detectors de moviment.

Incorporació de generació

Gràcies a l’estalvi econòmic aconseguit pels equipaments municipals durant la Marató d’Estalvi Energètic 2019, els 76.362€ recollits en aquesta iniciativa han permès finançar algunes de les millores detectades. El Consorci d’Educació ha executat aquestes millores durant el 2020 a partir de les propostes de l’alumnat. A més d’aquestes inversions, des de l’Agència d’Energia de Barcelona s’ha promogut la instal·lació de panells solars fotovoltaics als tres centres a través del Programa Impuls a la generació solar i s’han instal·lat equips fixes de monitoratge del consum elèctric total dels centres per poder continuar-ne fent el seguiment de l’evolució..

Alumnat i professorat motivat amb la proposta

El professorat s’ha implicat de manera activa en el projecte, fet que ha permès transmetre la motivació a l’alumnat i ampliar els coneixements amb debats o visionats de documentals, especialment sobre temàtiques com la vulnerabilitat energètica. També han complementat els aprenentatges amb visites a instal·lacions energètiques, com la central tèrmica de cicle combinat de Besòs.

L’alumnat dels centres ha valorat molt positivament aquests aprenentatges. Per exemple alguns alumnes van portar els aparells de mesura a casa seva i s’han fet les seves pròpies auditories actuant com a agents energètics al barri. A més, els aprenentatges s’han mantingut i han donat lloc a noves propostes als mateixos centres. En un centre han iniciat tallers de caracterització energètica dels diferents espais implicant alumnat, professorat i personal no docent i de la comunitat. I en el cas d’un altre s’han creat aparells propis per registrar els consums energètics i recollir dades a través d’una aplicació mòbil.

Microxarxa Sumem Energies

Alhora, gràcies a aquesta experiència, durant el curs 2020-2021 s’ha posat en marxa la microxarxa d’Escoles + Sostenibles Sumem Energies. Una proposta que té l’objectiu de donar eines als centres educatius per entendre l’energia i el model energètic actual, empoderant-los per estalviar energia, millorar el confort i fomentar l’ús d’energies renovables amb la implicació de tota comunitat educativa.

La Microxarxa està pensada perquè cada centre la pugui adaptar a les seves necessitats i, per aquest motiu, es proposen diverses activitats i itineraris, i s’ofereix com a material de suport una guia pedagògica amb la descripció de totes les activitats i lectures addicionals per si es desitja aprofundir en algun aspecte.  També s’ofereix d’una guia pràctica d’estalvi energètic en centres educatius amb un recull de mesures d’estalvi. Els centres que participen a la Microxarxa també reben en préstec un equip de monitoratge del consum energètic, luxímetres i wattímetres. En aquesta primera edició hi estan participant 9 centres.

Els resultats en format vídeo

El projecte també ha donat lloc a tres petites càpsules de vídeo que recullen l’experiència de cadascun dels centres i que permeten veure de manera senzilla els aprenentatges que n’han sorgit.

Es poden veure aquí

Projecte E3 a l’Institut Doctor Puigvert

Projecte E3 a l’Institut Rambla Prim

Projecte E3 a l’Institut Barri Besòs