L’Observatori de l’Energia és la unitat de l’Agència d’Energia de Barcelona responsable de fer la planificació i el seguiment de la situació energètica de la ciutat. L’Observatori de l'Energia obté informació energètica i edita regularment un informe de balanç energètic, a banda de planificar actuacions concretes que s’han de dur a terme a curt termini en matèria energètica a la ciutat, i fer-ne el seguiment. 

Cal fer una actualització constant de la informació per poder gestionar la realitat energètica de la ciutat. Disposar de dades i de l’evolució d’aquesta informació permet valorar les polítiques energètiques que s’apliquen a la ciutat i definir línies futures d’actuació.

Balanç d'energia

Barcelona consumeix 13.222 GWh/any i, d’aquests, només prop de 1.229 GWh es produeixen amb energies renovables. Per reduir el consum global de 7,95 MWh de mitjana per habitant, l’Ajuntament vol minimitzar la dependència energètica de la ciutat dels combustibles fòssils, fomentar la generació local d’energia renovable per reduir les emissions de CO2 i dissenyar un nou model energètic més sostenible. Hem de tenir en compte que l’any 2020 es va baixar dels 15.320 GWh/any del 2019 a causa de la pandèmia de covid-19, i que aquests descensos no estan consolidats.

Actualment, la ciutat genera localment 4.373 GWh/any d’electricitat, una quantitat que significa al voltant del 76% de l’energia elèctrica que es consumeix a Barcelona. Però d’aquesta energia només un 1% és renovable, per tant, el repte és doble: generar més energia local i que sigui neta.

Què hi podem trobar al balanç?

Totes aquestes dades són les que conté el nou Balanç 2020 de l’energia de Barcelona. S'hi poden trobar les dades per districtes, l'impacte que té el consum energètic de la ciutat en termes de gasos amb efecte d'hivernacle, principal causant del canvi climàtic, així com l'evolució de les emissions a Barcelona durant els darrers anys. 

També inclou el balanç energètic de l’Ajuntament, que suposa el 4,2 % del consum global de la ciutat. Aquest consum s’ha mantingut pràcticament estable en els darrers anys, malgrat l’augment del nombre d’equipaments i serveis municipals, fet que s’explica per les actuacions d’estalvi i millora de l’eficiència energètica en àmbits tan diversos com els edificis i els equipaments, l’enllumenat o les flotes de vehicles, entre altres. 

 

Consum d’energia a Barcelona. Diagrama de Sankey

El gràfic següent mostra el diagrama de Sankey de l’energia a Barcelona. Aquest tipus de gràfic permet visualitzar de manera ràpida com es reparteix l’energia que consumeix la ciutat per sectors i fonts, quina part és renovable i quina no, i quines relacions hi ha entre si.   

 

Generació renovable a Barcelona

La generació renovable a Barcelona es centra principalment en l'energia solar tèrmica i energia solar fotovoltaica. Els següents gràfics mostren l'evolució de la seva implantació a la ciutat.