Decret de generació d’energia

L’Ajuntament de Barcelona introdueix nous criteris de generació energètica més efectius en les actuacions municipals i fixa les prioritats per transitar cap a un model energètic just, democràtic i renovable. Amb aquesta nova normativa, les actuacions municipals han de preveure la generació d’energia renovable en els casos següents: 

  • Construcció d’edificis nous. 
  • Rehabilitació d’edificis i actuacions en cobertes i façanes. 
  • Obres d’urbanització o reurbanització. 
  • En l’aprovació o la modificació de planejament urbanístic. 

La normativa, que és d’obligat compliment en els contractes subscrits per l’Ajuntament de Barcelona i els ens dependents, també estableix que l’Agència d’Energia de Barcelona serà l’encarregada de fer el seguiment dels criteris tècnics aplicables i també plantejarà alternatives efectives quan no sigui possible la generació energètica directa. 

Per tant, la normativa és una aposta decidida per la generació de renovables a la ciutat per reduir l’impacte ambiental del model energètic actual que preveu aprofitar els recursos existents per millorar, en clau energètica, els edificis i les infraestructures. 

Aquí podeu trobar la “Instrucció per a la incorporació de l’objectiu de la generació d’energia renovable en les actuacions municipals relacionades amb la redacció de projectes d’obres i d’instruments de planejament urbanístic. Aprovada per Decret d’Alcaldia S1/D/2020-99 de 30 de gener” 

Els equipaments municipals generen energia

En aquest mapa hi podreu trobar on es troben aquests elements de generació, quanta energia generen i l’estalvi en consum energètic i en emissions de CO2 que suposen.

Comparteix el sol

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa pública Tersa, va promoure una campanya de finançament socialitzat (crowdlending) per finançar la construcció d’una instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic Convent Sant Agustí. 

La campanya, la primera d’aquestes característiques, va utilitzar la plataforma d’Ecrowd!, especialitzada en aquest tipus de finançament, i va aconseguir recaptar en menys de dues setmanes 105.000 euros per finançar la construcció de la instal·lació fotovoltaica, tot i que després es va fer un ús de diners inferior al total recaptat. La reducció ha estat possible a canvis normatius que han permès disminuir les despeses associades a l’accés i la connexió de la instal·lació a la xarxa i al procés de licitació pública. La sobrerecaptació s’ha retornat a tots els inversors tan bon punt s’han tancat costos en un dels retorns efectuats. 

La instal·lació té una potència de 32 kWp, i genera anualment un total de 38.880 kWh d’electricitat (l’equivalent al consum elèctric de 17 llars), que es destinen a l’autoconsum del mateix edifici del Centre Cívic Convent Sant Agustí. En total, es calcula que aquesta instal·lació genera un estalvi anual d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de 14.700 kg de CO2eq. 

Què és el finançament socialitzat (crowdlending)? 

La fórmula triada, el finançament socialitzat (crowdlending), permet a la ciutadania fer un préstec i anar-lo recuperant progressivament i amb interessos. Així, el crowdlending (crowd, ‘molta gent’, i lending, ‘deixar diners’) és una innovadora fórmula de préstec col·lectiu en què, a diferencia del finançament col·lectiu (crowdfunding), sí que es produeix un retorn dels diners aportats. 

En aquest cas, a la ciutadania que va invertir diners en el finançament de la coberta solar del Centre Cívic Convent Sant Agustí se’ls retornarà la quantitat aportada a un interès nominal del 0,95% anual (respecte al capital no retornat) i en quotes semestrals de capital i interessos que aniran rebent durant un total de cinc anys. El préstec mínim que es va fer per participar en la campanya van ser 50 euros, i el màxim, 3.000 euros. 

Voleu saber quant produeix i com funciona la instal·lació fotovoltaica del Convent de Sant Agustí? Ens podeu enviar un correu electrònic a assessorenergètic@bcn.cat, mitjançant correu us farem arribar un usuari i contrasenya per tal que pugueu visualitzar tota la informació disponible.