Comercialitzadores d’electricitat i gas

Actualment, des de la liberalització del mercat elèctric, la ciutadania pot escollir a quina empresa comercialitzadora contracta el subministrament d’electricitat i de gas. Hi ha dos tipus d'empreses comercialitzadores: les de referència que ofereixen tipus de contractacions i tarifes del mercat regulat (és a dir establert per llei) i les de lliure mercat, que en queden fora.

Les comercialitzadores de referència a tot el territori espanyol estan obligades a subministrar energia elèctrica als consumidors que s'acullen al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), als qui tenen els requisits per al PVPC però volen contractar un preu fixe, als consumidors vulnerables que tenen dret al bo social i aquells consumidors que no tinguin un contracte en vigor amb una comercialitzadora de lliure mercat.

Totes les comercialitzadores han de mostrar a la factura la procedència de l’energia que subministren. N’hi ha que tenen solucions dirigides a aquells clients que només volen veure una procedència, la renovable. Al web del Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hi ha el llistat de totes les comercialitzadores.

Barcelona Energia, operador elèctric metropolità

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica pública de Barcelona i l’àrea metropolitana. Té com a missió contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l'energia 100% renovable certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).  

Barcelona Energia subministra electricitat a edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona i dona servei a 4.675 punts i 21 organismes i entitats del grup d’empreses municipals. També ofereix servei als equipaments de l’àrea metropolitana i a la ciutadania.  

El Plenari municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 31 de març de 2017 la creació d’una comercialitzadora pública d’energia elèctrica a través de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA, (TERSA).  Des del mes de febrer de 2017, Barcelona Energia ja representa en el mercat elèctric tota l’energia verda que gestiona i explota, més de 200 GWh/any.

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica pública de Barcelona i l’àrea metropolitana. Té com a missió contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l'energia 100% renovable certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Barcelona Energia subministra electricitat a edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona i entitats del grup d’empreses municipals. També ofereix servei als equipaments de l’àrea metropolitana i a la ciutadania de Barcelona i de l’àrea metropolitana que així ho desitgi.

Per a més informació: www.barcelonaenergia.cat 

 

Entendre la factura elèctrica 

L’Ajuntament ofereix diversos recursos divulgatius que ajuden a difondre una nova cultura de l’energia centrada a incrementar el coneixement sobre l’estalvi, l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia, així com la generació a partir d’energies renovables. 

L’objectiu és entendre com consumim l’energia, quines opcions ofereix el mercat energètic, si tenim més potència contractada de la necessària, i, en definitiva, com podem reduir l’import de les factures de subministrament energètic. 

Us recomanem que participeu en els tallers formatius de La Fàbrica del Sol o que us informeu sobre la potència, la tarifa i l’empresa subministradora que més us convenen als punts d’assessorament energètic

Subministrament bàsic garantit  

Per garantir el subministrament bàsic d’energia a tothom es requereixen mesures combinades que aconsegueixin canvis estructurals efectius que equilibrin les desigualtats que generen pobresa energètica. 

En aquest sentit, la mesura de govern de transició cap a la sobirania energètica, que va aprovar l’Ajuntament de Barcelona el juliol del 2016, determina que l’accés a l’energia és un dret bàsic i un objectiu cabdal de la ciutat i, per tant, planteja: 

  • Coordinar actuacions amb l’Àrea de Drets Socials, per identificar les persones vulnerables i posar en marxa les actuacions que calgui dur a terme. 
  • Establir criteris socials en totes les actuacions energètiques. 
  • Continuar la relació amb les empreses subministradores per evitar talls de subministrament. 
  • Posar en funcionament un servei d’informació, assessorament i acompanyament per resoldre problemes energètics de la ciutadania que ho necessiti, amb criteris de proximitat, accessibilitat i claredat, en equipaments de proximitat, com els punts d’assessorament energètic (a les oficines d’Habitatge) i La Fàbrica del Sol, entre altres. 
  • Elaborar campanyes informatives. 
  • Establir sistemes que permetin reinvertir part dels diners que actualment es destinen al pagament de factures energètiques en polítiques estructurals d’autoconsum i estalvi i eficiència energètica. 

En definitiva, es volen evitar més talls de subministrament i que les persones vulnerables tinguin garantit l’accés a l’energia. 

On podeu informar-vos-en?

L’Ajuntament de Barcelona ha habilitat els punts d’assessorament energètic, oficines especialitzades per oferir-vos la informació necessària.