L’Ajuntament us ajuda a generar la vostra pròpia energia i a ser més eficients. 

Consulteu els ajuts i les bonificacions que podeu sol·licitar per a la rehabilitació energètica o la instal·lació de sistemes solars per generar la vostra pròpia energia. Si voleu, us podeu dreçar als Punts d’assessorament energètic. Allà hi trobareu personal que pot resoldre les vostres preguntes i assessorar-vos en el procés de sol·licitud dels ajuts. També podeu fer arribar dubtes al Servei d’Informació a l’Autoconsum, mitjançant un correu electrònic a autoconsum@bcn.cat

Avantatges fiscals

L’Ajuntament de Barcelona ofereix, en el cas dels edificis residencials i del sector terciari, bonificacions fiscals per a la instal·lació voluntària de generació fotovoltaica d’autoconsum. Concretament, les bonificacions representen descomptes en l’impost sobre béns immobles (IBI), en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i bonificacions sobre l’impost d’activitats econòmiques (IAE). 

Actualment, el descompte en l’IBI és del 50% els tres primers anys posteriors a la inversió, i en el cas de l’ICIO, el valor total bonificat és del 95% del cost total de la llicència d’obres.  

El descompte del 50% de l’IBI és d’aplicació per a instal·lacions voluntàries de captació solar i està recollit en la darrera ordenança fiscal, concretament en l’article 9, bonificacions, subpunt número 8.  

Pel que fa a la bonificació de l’ICIO, s’hi podran acollir: “les obres d’incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions que els hi apliqui per normativa“, és a dir, sempre que no es tracti d’instal·lacions obligatòries. L’aplicació de la bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors homologats per l’Administració competent.”  

En el cas de fer una instal·lació de generació solar fotovoltaica en mode autoconsum compartit, serà cadascuna de les unitats o dels habitatges amb el quals es comparteixi l’energia els que es beneficiarien de la bonificació de l’IBI. Cal tenir en compte que com a màxim es podrà bonificar el 100% el cost de la instal·lació i que en les ordenances fiscals vigents l’any 2020 s’estableix una potència mínima per unitat funcional o habitatge.  

En relació amb la bonificació de l’IAE, es beneficiaran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost, durant els dos primers anys, els subjectes passius que utilitzin l’energia solar o altres energies renovables en l’exercici de les activitats objecte de l’impost. 

L’aplicació d’aquesta bonificació quedarà condicionada, si escau, a l’acceptació per part de l’Ajuntament de la comunicació d’obra menor corresponent.  

Les bonificacions les gestiona directament l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona

Ajuts per a la rehabilitació energètica els elements comuns dels edificis

L'Ajuntament de Barcelona impulsa anualment ajuts a la rehabilitació d'habitatges orientats a la generació i estalvi d'energia. En la darrera convocatòria l’Ajuntament de Barcelona va oferir: 

Altres tipus de facilitats

Hi ha molts mecanismes impulsats per organitzacions i també privats que poden ajudar a dur a terme aquest tipus d’instal·lacions; n’és un exemple el finançament de tipus crowdlending o finançament socialitzat. Hi ha exemples d’instal·lacions de generació solar voluntària mitjançant aquests sistemes, tant per a l’aprofitament d’aigua calenta sanitària com per a instal·lacions de generació FV en equipaments municipals. Hi ha, també, crèdits tous d’entitats bancàries. 

Tràmits que cal fer per a instal·lacions voluntàries i consultes a assessorenergia@bcn.cat o autoconsum@bcn.cat