El Consorci de l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB) està format per les administracions directament implicades en la gestió energètica i ambiental del seu àmbit d’actuació: l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Institut Català d’Energia, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 Què fem a l’AEB?

L’Agència d’Energia de Barcelona té la missió d’impulsar el posicionament de Barcelona com una ciutat exemplar en el tractament dels temes energètics i la seva repercussió ambiental. Per aquest motiu, treballem perquè la ciutata consegueixi uns nivells òptims en la utilització i la gestió dels recursos energètics locals i en la promoció d’una demanda d’energia de qualitat, racional i sostenible. 

La tasca d’aquesta agència se centra en la millora de la qualitat ambiental i en un desenvolupament sostenible de la ciutat a partir del foment de l’estalvi de l’energia, l’eficiència energètica, l’ús i el coneixement de les energies renovables, i l’optimització de la qualitat dels serveis relacionats amb aquest sector. 

Composició i òrgans de govern

El president és Eloi Badia (CV), càrrec no remunerat, i la directora és Cristina Castells (CV). Podeu veure’n la retribució a la taula salarial

Relació de membres del Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona: 

Representants de l’Ajuntament de Barcelona 

 • Im. Sr. Eloi Badia Casas (president) 

 • Ima. Sra. Laia Bonet Rull (vicepresidenta primera) 

 • Sr. Enrique Gornés Cardona 

 • ​Sr. David Martínez Garcia 

 • Sr. Jordi Campillo Gámez 

 • Sr. Frederic Ximeno Roca 

 • Sra. Bàrbara Pons Giner 

 • Sr. Joaquim Sangrà Morer 

Representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 • Ima. Sra. Filomena Cañete Carrillo (vicepresidenta tercera) 

 • Sra. Imma Mayol Beltrán 

Representants de l’Institut Català d’Energia 

 • Sra. Marta Morera Marcé (vicepresidenta segona)

 • Sr. Joan Josep Escobar i Sánchez

 • Sr. Joan Esteve i Reyner 

Representant de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 • Sr. Lluís Batet Miracle

- Representant de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 • Sra. Maria Carme Miralles Guasch

Alliberats sindicals 

L'Agència no té alliberats sindicals. 

Processos de selecció

Els processos de selecció del Consorci es publiquen a la pàgina d’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Pressupost i comptes anuals 

Plantilla i retribucions 

Conveni col·lectiu vigent 

Els treballadors estan adherits a l'acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona i a l'annex de les condicions específiques del personal laboral (2017-2020). 

Convenis 

Podeu consultar la relació de convenis entre el 2017 i el 2019 en aquest enllaç

Contractació 

La informació sobre contractació està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament, juntament amb la resta d’entitats vinculades a l’Ajuntament. 

Accés a la informació pública 

L’Ajuntament disposa d’un canal on dirigir consultes o demanar informació. 

Codi ètic i de conducta 

El Codi ètic i de conducta és aplicable en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona i a les entitats municipals vinculades o dependents d'aquest consistori a qualsevol nivell (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària, i consorcis, fundacions i associacions dependents de l'Ajuntament de Barcelona). Recull els principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar qualsevol actuació municipal i regula les normes de conducta que necessàriament han d’observar les persones per a les quals és d’aplicació.